Konkurs Fotograficzny "Tu czytam!" w ramach Skupu Kultury 2018

Konkurs Fotorgaficzny "Tu czytam!" w ramach Skupu Kultury 2018

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Tu czytam!”

 1. Stowarzyszenie „Cała Naprzód” zwane dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs Fotograficzny „Tu czytam!”, zwany dalej Konkursem.
 2. Konkurs jest skierowany do osób w wieku powyżej 14 lat.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja czytelnictwa oraz miasta Gliwice.
 4. Na Konkurs można nadsyłać prace w formie elektronicznej w formacie jpg.
 5. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. W metryczce należy podać: imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy.
 7. Prace należy nadsyłać do 22 czerwca 2018 r. na adres kontakt@calanaprzod.org
 8. Organizator powoła jury, które podejmie decyzję o przyznaniu nagród.
 9. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród: I miejsce, II miejsce, III miejsce (bony upominkowe do Salonu Empik)
 10. Wszystkie nadesłane na Konkurs prace stają się własnością Organizatora (własność egzemplarza).
 11. Prace nadesłane na Konkurs będa publikowane w albumie na stronie Organizatora www.facebook.com/SkupKulturyCN/
 12. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji drukowanych, plansz, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego:
 • umieszczenie i wykorzystywanie w dowolnej skali lub części we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Konkursu i Organizatora,
 • wprowadzanie w dowolnej części do Internetu i pamięci komputera, umieszczaniu i  wykorzystywaniu w ramach publikacji on-line,
 • publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemne, nadawane za pośrednictwem satelity i Internetu.
 1. Uczestnik, poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, potwierdza, że:
 • zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie warunki w nim określone,
 • zgłoszone prace stanowią jego wyłączną własność i są rezultatem jego twórczości,
 • zgłoszenie prac do Konkursu oraz przekazanie prawa własności egzemplarzy prac oraz autorskich praw majątkowych nie narusza żadnych praw osób trzecich,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych oraz wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, ul. Kościuszki 35, 44-100 Gliwice. Podane dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Dane Uczestnika nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zgłoszenie oraz udział w Konkursie, w tym dokonanie oceny zgłoszonych prac i przygotowanie publikacji pokonkursowej, nie będzie możliwe. Organizator dodatkowo informuje, że w związku z  postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., dane Uczestnika nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. w zakresie przeprowadzenia oraz promocji Konkursu, jak również organizacji i publikacji materiałów pokonkursowych, a po zakończeniu Konkursu, przez okres wykonywania prawa własności oraz autorskich praw majątkowych w stosunku do przekazanych prac; po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.  Dodatkowo Uczestnikowi będzie przysługiwać prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez jego publikację na stronie internetowej:  www.biblioteka.gliwice.pl oraz do celów informacyjnych, marketingowych i  promocji Konkursu.
 1. Bieżące informacje dotyczące Konkursu będą publikowane na: www.facebook.com/SkupKulturyCN/
Aktualnosci
Konkurs Fotorgaficzny "Tu czytam!" w ramach Skupu Kultury 2018
Gra miejska "Znajdźki Terenowe"
Newsletter
Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat imprez organizowanych przez Stowarzyszenie "Cała Naprzód"
Copyright © 2011 FineCMS - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl